Khám phá về Bảng mã Ascii là gì? Tổng hợp mã Ascii chi tiết

Tìm hiểu về Bảng mã Ascii là gì? Tổng hợp mã Ascii chi tiết là vấn đề trong nội dung bây giờ của chúng tôi. Theo dõi nội dung để hiểu thêm nhé. Trong lập trình, bảng mã ASCII là điều không quá xa lạ với các lập trình viên bởi chúng là hệ thống ngôn ngữ giúp con người chúng ta trao đổi thông tin với máy tính. Tuy vậy, đối với những người bắt đầu học lập trình, ASCII còn là một kiến thức mới mẻ. Vậy nếu bạn đang còn thắc mắc về ASCII và các ký tự trong bảng mã ASCII thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!

ASCII

ASCII

I. Bảng mã ASCII là gì?

ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ), là hệ thống ngôn ngữ gồm bộ ký tự và bộ mã ký tự được hình thành dựa trên chữ bảng chữ cái Latinh. ASCII thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác, là phương tiện để trao đổi và giao tiếp thông tin giữa con người và máy tính.

Bảng mã ASCII hiện nay có tổng cộng 256 ký tự gồm 128 ký tự của bảng mã ASCII chuẩn và 128 ký tự củaa bảng mã ASCII mở rộng. Trước đây, bảng mã ASCII chuẩn chỉ có 128 ký tự (hệ thập phân từ 0 đến 127) được biểu diễn ở dạng nhị phân với 7 ký tự (7 bits). Về sau, khi công nghệ thông tin phát triển, máy tính dần trở nên phổ biến hơn trên thế giới. Cùng với đó là sự phát triển của ngôn ngữ làm xuất hiện thêm nhiều ký tự dẫn đến việc ra đời bảng mã ASCII mở rộng nhằm đáp ứng sự đa dạng trong ngôn ngữ. Bảng mã ASCII mở rộng gồm 128 ký tự (hệ thập phân từ 128 đến 255) được biểu diễn ở dạng nhị phân với 8 ký tự (8 bits).

II. Tổng hợp bảng mã ASCII 256 ký tự:

 Lưu ý:

  • Bạn không thể in ra màn hình các ký tự từ 0 đến 32 theo hệ thập phân, những ký tự đó chỉ in trong môi trường DOS, còn một vài ký tự đặc biệt sẽ được thực hiện theo lệnh của bạn. Chẳng hạn như: ký tự 7 – BEL nghĩa là tiếng kêu (bạn sẽ nghe thấy tiếng bip), ký tự 10 – LF nghĩa là xuống dòng, ký tự 32 là dấu cách (khoảng trống)…
  • Bảng mã ASCII mở rộng từ lúc được công bố đã sinh ra thêm nhiều biến thể khác nhau. Tuy nhiên, vì Internet sử dụng chuẩn ký tự là ISO 8859-1 và hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay là Windows cũng sử dụng chuẩn tương tự nên bảng mã ASCII mở rộng theo chuẩn ISO-8859-1 được xác định là bảng chuẩn.

1. Bảng ký tự điều khiển ASCII

 

Hệ 10

 

(Thập phân)

 

 

Hệ 2 

 

(Nhị phân)

 

 

Hệ 16

 

(Thập lục phân)

 

HTML Viết tắt Truy nhập bàn phím Tên/ Ý nghĩa
0 000 0000 0 � NUL ^@ Ký tự rỗng
1 000 0001 1 SOH ^A Bắt đầu Header
2 000 0010 2 STX ^B Bắt đầu văn bản
3 000 0011 3 ETX ^C Kết thúc văn bản
4 000 0100 4 EOT ^D Kết thúc truyền
5 000 0101 5 ENQ ^E Truy vấn
6 000 0110 6 ACK ^F Sự công nhận
7 000 0111 7 BEL ^G Tiếng kêu
8 000 1000 8 BS ^H Xoá ngược
9 000 1001 9 	 HT ^I Thẻ ngang
10 000 1010 0A 
 LF ^J Xuống dòng mới
11 000 1011 0B VT ^K Thẻ dọc
12 000 1100 0C  FF ^L Cấp giấy
13 000 1101 0D 
 CR ^M Chuyển dòng/ Xuống dòng
14 000 1110 0E SO ^N Ngoài mã
15 000 1111 0F SI ^O Mã hóa/Trong mã
16 001 0000 10 DLE ^P Thoát liên kết dữ liệu
17 001 0001 11 DC1 ^Q Điều khiển thiết bị 1
18 001 0010 12 DC2 ^R Điều khiển thiết bị 2
19 001 0011 13 DC3 ^S Điều khiển thiết bị 3
20 001 0100 14 DC4 ^T Điều khiển thiết bị 4
21 001 0101 15 NAK ^U Thông báo có lỗi bên gửi
22 001 0110 16 SYN ^V Thông báo đã đồng bộ
23 001 0111 17 ETB ^W Kết thúc truyền tin
24 001 1000 18 CAN ^X Hủy
25 001 1001 19 EM ^Y End of Medium
26 001 1010 1A SUB ^Z Thay thế
27 001 1011 1B ESC ^[ hay ESC Thoát
28 001 1100 1C FS ^ Phân tách tập tin
29 001 1101 1D GS ^] Phân tách nhóm
30 001 1110 1E RS ^^ Phân tách bản ghi
31 001 1111 1F US ^_ Phân tách đơn vị
127 111 1111 7F DEL DEL Xóa

2. Bảng ký tự ASCII in được

 

Hệ 10

 

(Thập phân)

 

 

Hệ 2 

 

(Nhị phân)

 

 

Hệ 16

 

(Thập lục phân)

 

 

HTML

 

 

Đồ họa

 

(Hiển thị ra được)

 

32 010 0000 20  Khoảng trống (Space)
33 010 0001 21 ! !
34 010 0010 22 "
35 010 0011 23 # #
36 010 0100 24 $ $
37 010 0101 25 % %
38 010 0110 26 & &
39 010 0111 27 '
40 010 1000 28 ( (
41 010 1001 29 ) )
42 010 1010 2A * *
43 010 1011 2B + +
44 010 1100 2C , ,
45 010 1101 2D -
46 010 1110 2E . .
47 010 1111 2F / /
48 011 0000 30 0 0
49 011 0001 31 1 1
50 011 0010 32 2 2
51 011 0011 33 3 3
52 011 0100 34 4 4
53 011 0101 35 5 5
54 011 0110 36 6 6
55 011 0111 37 7 7
56 011 1000 38 8 8
57 011 1001 39 9 9
58 011 1010 3A : :
59 011 1011 3B &#59; ;
60 011 1100 3C &#60; <
61 011 1101 3D &#61; =
62 011 1110 3E &#62; >
63 011 1111 3F &#63; ?
64 100 0000 40 &#64; @
65 100 0001 41 &#65; A
66 100 0010 42 &#66; B
67 100 0011 43 &#67; C
68 100 0100 44 &#68; D
69 100 0101 45 &#69; E
70 100 0110 46 &#70; F
71 100 0111 47 &#71; G
72 100 1000 48 &#72; H
73 100 1001 49 &#73; I
74 100 1010 4A &#74; J
75 100 1011 4B &#75; K
76 100 1100 4C &#76; L
77 100 1101 4D &#77; M
78 100 1110 4E &#78; N
79 100 1111 4F &#79; O
80 101 0000 50 &#80; P
81 101 0001 51 &#81; Q
82 101 0010 52 &#82; R
83 101 0011 53 &#83; S
84 101 0100 54 &#84; T
85 101 0101 55 &#85; U
86 101 0110 56 &#86; V
87 101 0111 57 &#87; W
88 101 1000 58 &#88; X
89 101 1001 59 &#89; Y
90 101 1010 5A &#90; Z
91 101 1011 5B &#91; [
92 101 1100 5C &#92;
93 101 1101 5D &#93; ]
94 101 1110 5E &#94; ^
95 101 1111 5F &#95; _
96 110 0000 60 &#96; `
97 110 0001 61 &#97; a
98 110 0010 62 &#98; b
99 110 0011 63 &#99; c
100 110 0100 64 &#100; d
101 110 0101 65 &#101; e
102 110 0110 66 &#102; f
103 110 0111 67 &#103; g
104 110 1000 68 &#104; h
105 110 1001 69 &#105; i
106 110 1010 6A &#106; j
107 110 1011 6B &#107; k
108 110 1100 6C &#108; l
109 110 1101 6D &#109; m
110 110 1110 6E &#110; n
111 110 1111 6F &#111; o
112 111 0000 70 &#112; p
113 111 0001 71 &#113; q
114 111 0010 72 &#114; r
115 111 0011 73 &#115; s
116 111 0100 74 &#116; t
117 111 0101 75 &#117; u
118 111 0110 76 &#118; v
119 111 0111 77 &#119; w
120 111 1000 78 &#120; x
121 111 1001 79 &#121; y
122 111 1010 7A &#122; z
123 111 1011 7B &#123;
124 111 1100 7C &#124;
126 111 1110 7E &#126; ~

3. Bảng mã ASCII mở rộng

 

Hệ 10

 

(Thập phân)

 

 

Hệ 2 

 

(Nhị phân)

 

 

Hệ 16

 

(Thập lục phân)

 

HTML  

Ký tự

 

128 10000000 0x80 &#128;
129 10000001 0x81 &#129;
130 10000010 0x82 &#130;
131 10000011 0x83 &#131; ƒ
132 10000100 0x84 &#132;
133 10000101 0x85 &#133;
134 10000110 0x86 &#134;
135 10000111 0x87 &#135;
136 10001000 0x88 &#136; ˆ
137 10001001 0x89 &#137;
138 10001010 0x8A &#138; Š
139 10001011 0x8B &#139;
140 10001100 0x8C &#140; Œ
141 10001101 0x8D &#141;
142 10001110 0x8E &#142; Ä
143 10001111 0x8F &#143;
144 10010000 0x90 &#144;
145 10010001 0x91 &#145;
146 10010010 0x92 &#146;
147 10010011 0x93 &#147;
148 10010100 0x94 &#148;
149 10010101 0x95 &#149;
150 10010110 0x96 &#150;
151 10010111 0x97 &#151;
152 10011000 0x98 &#152; ˜
153 10011001 0x99 &#153;
154 10011010 0x9A &#154; š
155 10011011 0x9B &#155;
156 10011100 0x9C &#156; œ
157 10011101 0x9D &#157;
158 10011110 0x9E &#158; ž
159 10011111 0x9F &#159; Ÿ
160 10100000 0xA0 &#160;
161 10100001 0xA1 &#161; ¡
162 10100010 0xA2 &#162; ¢
163 10100011 0xA3 &#163; £
164 10100100 0xA4 &#164; ¤
165 10100101 0xA5 &#165; ¥
166 10100110 0xA6 &#166; ¦
167 10100111 0xA7 &#167; §
168 10101000 0xA8 &#168; ¨
169 10101001 0xA9 &#169; ©
170 10101010 0xAA &#170; ª
171 10101011 0xAB &#171; «
172 10101100 0xAC &#172; ¬
173 10101101 0xAD &#173;
174 10101110 0xAE &#174; ®
175 10101111 0xAF &#175; ¯
176 10110000 0xB0 &#176; °
177 10110001 0xB1 &#177; ±
178 10110010 0xB2 &#178; ²
179 10110011 0xB3 &#179; ³
180 10110100 0xB4 &#180; ´
181 10110101 0xB5 &#181; µ
182 10110110 0xB6 &#182;
183 10110111 0xB7 &#183; ·
184 10111000 0xB8 &#184; ¸
185 10111001 0xB9 &#185; ¹
186 10111010 0xBA &#186; º
187 10111011 0xBB &#187; »
188 10111100 0xBC &#188; ¼
189 10111101 0xBD &#189; ½
190 10111110 0xBE &#190; ¾
191 10111111 0xBF &#191; ¿
192 11000000 0xC0 &#192; À
193 11000001 0xC1 &#193; Á
194 11000010 0xC2 &#194; Â
195 11000011 0xC3 &#195; Ã
196 11000100 0xC4 &#196; Ä
197 11000101 0xC5 &#197; Å
198 11000110 0xC6 &#198; Æ
199 11000111 0xC7 &#199; Ç
200 11001000 0xC8 &#200; È
201 11001001 0xC9 &#201; É
202 11001010 0xCA &#202; Ê
203 11001011 0xCB &#203; Ë
204 11001100 0xCC &#204; Ì
205 11001101 0xCD &#205; Í
206 11001110 0xCE &#206; Î
207 11001111 0xCF &#207; Ï
208 11010000 0xD0 &#208; Ð
209 11010001 0xD1 &#209; Ñ
210 11010010 0xD2 &#210; Ò
211 11010011 0xD3 &#211; Ó
212 11010100 0xD4 &#212; Ô
213 11010101 0xD5 &#213; Õ
214 11010110 0xD6 &#214; Ö
215 11010111 0xD7 &#215; ×
216 11011000 0xD8 &#216; Ø
217 11011001 0xD9 &#217; Ù
218 11011010 0xDA &#218; Ú
219 11011011 0xDB &#219; Û
220 11011100 0xDC &#220; Ü
221 11011101 0xDD &#221; Ý
222 11011110 0xDE &#222; Þ
223 11011111 0xDF &#223; ß
224 11100000 0xE0 &#224; à
225 11100001 0xE1 &#225; á
226 11100010 0xE2 &#226; â
227 11100011 0xE3 &#227; ã
228 11100100 0xE4 &#228; ä
229 11100101 0xE5 &#229; å
230 11100110 0xE6 &#230; æ
231 11100111 0xE7 &#231; ç
232 11101000 0xE8 &#232; è
233 11101001 0xE9 &#233; é
234 11101010 0xEA &#234; ê
235 11101011 0xEB &#235; ë
236 11101100 0xEC &#236; ì
237 11101101 0xED &#237; í
238 11101110 0xEE &#238; î
239 11101111 0xEF &#239; ï
240 11110000 0xF0 &#240; ð
241 11110001 0xF1 &#241; ñ
242 11110010 0xF2 &#242; ò
243 11110011 0xF3 &#243; ó
244 11110100 0xF4 &#244; ô
245 11110101 0xF5 &#245; õ
246 11110110 0xF6 &#246; ö
247 11110111 0xF7 &#247; ÷
248 11111000 0xF8 &#248; ø
249 11111001 0xF9 &#249; ù
250 11111010 0xFA &#250; ú
251 11111011 0xFB &#251; û
252 11111100 0xFC &#252; ü
253 11111101 0xFD &#253; ý
254 11111110 0xFE &#254; þ
255 11111111 0xFF &#255; ÿ

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn bảng mã ASCII và tổng hợp các ký tự trong bảng mã ASCII. Hãy chia sẻ bài viết đến bạn bè và để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Nguồn: Ascii – Wikipedia